Гроші - це свобода,
викувана із золота

Е.М. Ремарк

Скриня


ГоловнаСтатті для колекціонерів→ Подвійний німецький таляр Іоана Георга II

Подвійний німецький таляр Іоана Георга II

Мо­не­та да­ту­єть­ся 1661 ро­ком і прис­вя­че­на по­чат­ку бу­дів­ниц­тва кап­ли­ці в Мо­ріц­бур­зі, влас­не, зак­ла­дан­ню пер­шо­го ка­ме­ня.
   Іо­ганн Ге­орг II (1656-1680 рр.) сла­вив­ся лю­бов'ю до всьо­го прек­рас­но­го і час­тень­ко роз­кіш йо­го сак­сонсь­ко­го дво­ру різ­ко кон­трас­ту­ва­ла з бід­ніс­тю ро­зо­ре­ної кра­ї­ни. Іо­ганн лю­бив мис­тец­тво, особ­ли­во му­зи­ку. Са­ме він по­бу­ду­вав пер­ший пос­тій­ний те­атр у Ні­меч­чи­ні і прик­ра­сив Дрез­ден ба­гать­ма ці­ка­ви­ми й ви­шу­ка­ни­ми спо­ру­да­ми: то­го­час­не міс­то ста­ло по­туж­ним куль­тур­ним цен­тром. А кап­лич­ка, про яку йде мо­ва, роз­та­шо­ва­на не­да­леч­ко, в се­ли­щі Мо­ріц­бург, між Мей­со­ном (ві­до­мим сво­їм фар­фо­ром і сріб­ни­ми ко­паль­ня­ми) та су­час­ною куль­тур­ною сто­ли­цею - Дрез­де­ном. У Мо­ріц­бур­зі сво­го ча­су, з 1542 по 1546 рік, був по­бу­до­ва­ний за­мок, а в до­ку­мен­тах мож­на знай­ти ві­до­мос­ті, що кап­лич­ка бу­ла зве­де­на в пе­рі­од з 1661 по 1671 рік ар­хі­тек­то­ром Воль­фом Кас­па­ром фон Клен­гель­сом і є ти­по­вим тво­рін­ням ра­нньо­го ба­ро­ко. Нам же ві­до­мо рік і день зак­ла­ден­ня пер­шо­го ка­ме­ня. От­же, бу­дів­ниц­тво роз­по­ча­ло­ся в 1661 ро­ці, але чи три­ва­ло аж 10 ро­ків? Ціл­ком ймо­вір­но, бо лю­бов до мис­тец­тва ма­ло не приз­ве­ла кур­фюр­ста Сак­со­нії до бан­крутс­тва. Ка­жуть, що піс­ля смер­ті Іо­ганн Ге­орг II за­ли­шив по со­бі, ок­рім яс­кра­вих пам'яток ар­хі­тек­ту­ри, і ба­га­то «яс­кра­вих» бор­гів. Але про це, як і про те, чи справ­ді бу­ду­ва­ли кап­ли­цю 10 ро­ків, дос­то­вір­но ні­чо­го не ві­до­мо.На авер­сі, в цен­трі мо­не­ти, зоб­ра­же­но пам'ят­ник на честь спо­руд­жен­ня кап­ли­ці в Мо­ріц­бур­зі, точ­ні­ше - на знак зак­ла­дан­ня пер­шо­го ка­ме­ня.  З лі­во­го бо­ку пос­та­мен­ту на­пис ла­ти­ною - SURSUM; з пра­во­го - DEORSUM. Ці два сло­ва пе­рек­ла­да­ють­ся до­сить праг­ма­тич­но: вго­ру і вниз. Та зміст не та­кий прос­тий, як мо­же зда­ва­ти­ся на пер­ший пог­ляд. У на­шо­му ви­пад­ку ці два сло­ва оз­на­ча­ють вза­є­мозв'язок зем­но­го жит­тя з не­бес­ним: від­да­ю­чи мо­лит­ву вго­ру, ми вни­зу от­ри­му­є­мо про­щен­ня і ро­зу­мін­ня. З лі­во­го бо­ку пос­та­мен­ту - Біб­лія, увін­ча­на ко­ро­ною, а з пра­во­го - два схре­ще­ні ме­чі - знак мар­ша­ла, од­ні­єї з ви­щих ім­персь­ких по­сад, яку зай­ма­ли сак­сонсь­кі кур­фюр­сти. Вго­рі мо­не­ти, над пам'ят­ни­ком, ? сон­це, яке сво­ї­ми про­ме­ня­ми тор­ка­єть­ся ко­рон і уо­соб­лює Гос­по­да Бо­га, про що  свід­чить на­пис по ко­лу - «PRO FIDE ET PATRIA», що пе­рек­ла­да­єть­ся: «Для ві­ри й Бать­ків­щи­ни».
    На ре­вер­сі мо­не­ти - ряд­ки, що по­яс­ню­ють ме­ту її кар­бу­ван­ня: «Ви­кар­бу­ва­на на знак ос­та­точ­но­го рі­шен­ня бу­дів­ниц­тва хра­му/кап­ли­ці в Мо­ріц­бур­зі, а та­кож на честь зак­ла­дан­ня пер­шо­го ка­ме­ня Іо­ган­ном Ге­ор­гом - елек­то­ром і кур­фюр­стом Сак­со­нії 1 лис­то­па­да 1661 ро­ку». Монета рідкісна.

© "Антиквар" 02.10.2007


 
НАЙКРАЩА СРІБНА МОНЕТА НБУ 2021р.
Всього голосів: 134
Результати
Нумізматичний форум RAND


© Магазин Антиквар

Розробка та розкрутка
дизайн студія 2day
+38 0732 235955  +38 0352 235955  info@antykvar.com.ua  
 Карта сайту  Допомога  Лінки