Гроші - це свобода,
викувана із золота

Е.М. Ремарк

Скриня


ГоловнаСтатті для колекціонерів→ Таляр із дзвоном, герцога Брауншвейзького Августа II Молодшого

Таляр із дзвоном, герцога Брауншвейзького Августа II Молодшого

    На авер­сі мо­не­ти зоб­ра­же­но гер­бо­вий  щит зем­лі Бра­ун­швейг-Лю­не­бург із на­пи­сом по ко­лу: «AUGUSTUS HERTZOG. ZU: BRAUN: U: LU», що пе­рек­ла­да­єть­ся: «Ав­густ гер­цог Бра­ун­швей­га і Лю­не­бур­га».
   Ре­верс мо­не­ти: на пе­ре­дньо­му пла­ні - дзвін, в який дзво­нять у три ру­ки, і па­но­ра­ма міс­та-фор­те­ці Воль­фен­бют­те­ля на за­дньо­му пла­ні. Кру­го­вий на­пис ра­зом з да­тою мо­не­ти «АО 1643. TANDEM. PATIENTIA. VICTRIX» зас­від­чує, що «Ро­ку 1643 вреш­ті-решт тер­пін­ня пе­ре­мог­ли». Цей, зда­ва­ло­ся б на пер­ший пог­ляд, ди­ва­ку­ва­тий на­пис по­яс­ню­єть­ся так.
   За Аус­бурзь­ким ре­лі­гій­ним ми­ром (1555) ні­мець­кі кня­зі мог­ли ви­би­ра­ти ре­лі­гію (лю­те­ранс­тво або ка­то­ли­цизм) для сво­їх кня­зівств на влас­ний роз­суд, згід­но з прин­ци­пом «Чия вла­да, то­го і ві­ра». Зго­дом са­ме Трид­ця­ти­літ­ня вій­на (1618-1648) зіш­тов­хну­ла  ці дві ре­лі­гії і, пе­реб­рав­шись із ні­мець­ких зе­мель, охо­пи­ла всю Єв­ро­пу. Ця вій­на ві­до­ма по­ді­ла­ми на де­кіль­ка пе­рі­о­дів: чесь­кий (1618-1625), дансь­кий (1625-1629), шведсь­кий (1630-1635) і фран­ко-шведсь­кий (1635-1648).
   Та дех­то з іс­то­ри­ків ви­ді­ляє ще один ок­ре­мий пе­рі­од Трид­ця­ти­лі­тньої вій­ни: 1621-1625 - як пфаль­цький. Са­ме то­ді про­тес­тан­ти от­ри­ма­ли до­по­мо­гу в осо­бі гер­цо­га Бра­ун­швейзь­ко­го Крис­ті­а­на. Хо­ча Крис­ті­ан і Ав­густ ІІ на­ле­жа­ли до різ­них час­тин до­му (пер­ший до Бра­ун­швейг-Воль­фен­бют­те­ля, дру­гий - до Бра­ун­швейг-Лю­не­бур­га, і роз­ді­ляв їх доб­рий де­ся­ток ро­ків, зв'язок їх був оче­вид­ний: во­ни обид­ва бу­ли про­тес­тан­та­ми.
   Гло­кен­та­ля­ри, або та­ле­ри з дзво­ном кар­бу­ва­ли­ся в Цел­лер­фель­ді в пам'ять про виз­во­лен­ня фор­те­ці Воль­фен­бют­тель від об­ло­ги ім­персь­ки­ми війсь­ка­ми 13 лис­то­па­да 1643 ро­ку під час Трид­ця­ти­лі­тньої вій­ни. Ві­до­мо сім ти­пів та­ля­рів ці­єї се­рії, всі во­ни від­різ­ня­ють­ся зоб­ра­жен­ня­ми і на­пи­са­ми.

©  "Антиквар" 15.12.2007
by MindStorm

                                


                                          


 
НАЙКРАЩА СРІБНА МОНЕТА НБУ 2021р.
Всього голосів: 122
Результати
Нумізматичний форум RAND


© Магазин Антиквар

Розробка та розкрутка
дизайн студія 2day
+38 0732 235955  +38 0352 235955  info@antykvar.com.ua  
 Карта сайту  Допомога  Лінки