Гроші - це свобода,
викувана із золота

Е.М. Ремарк

Скриня


ГоловнаСтатті для колекціонерів→ Щодо роботи з монетами

Щодо роботи з монетами

Нацiональний банк України неодноразово звертав увагу територiальних управлiнь i установ банкiв на необхiднiсть посилення роботи щодо збiльшення випуску в обiг монет номiналом 25 i 50 коп., а також здiйснення заходiв щодо повернення до установ банкiв монет номiналами 1, 2, 5, 10 коп., оскiльки додаткове карбування останнiх призводить до значних витрат державних коштiв. Однак, робота в цьому напрямку проводиться установами банкiв ще недостатньо.

У даний час в готiвковому обiгу країни знаходиться в цiлому значна кiлькiсть розмiнних монет (на 01.09.2002 - 2 739 млн. шт.), що складає 55 штук в розрахунку на душу населення, з яких 40 штук - монети номiналом 1, 2 i 10 коп. Останнiм часом попит на монети цих номiналiв значно збiльшився, одночасно значно вирiс попит i на монети номiналом 5 коп., у той же час монети великих номiналов 25 i, особливо, 50 коп., якi є зручними при розрахунках в торгiвлi, платi вартостi проїзду в транспортi та комунальних платежiв тощо, випускаються в обiг дуже повiльно. Кiлькiсть в обiгу на душу населення монет номiналом 25 коп. - 5 шт., 50 коп. - лише 3 шт. Низький рiвень випуску монет номiналом 50 коп. в розрахунку на душу населення в Автономнiй Республiцi Крим - 0,6 шт., в Рiвненськiй областi - 0,7 шт., у Львiвськiй - 1,1 шт., в Хмельницькiй - 2 шт., в Запорiзькiй - 2.1 шт.

Слiд зазначити, що внаслiдок неповернення до установ банкiв монет номiналом 1, 2, 5, 10 коп. виникають ускладнення з забезпеченням окремих територiальних управлiнь i, вiдповiдно, установ банкiв монетами цих номiналiв. Так, починаючи з 2000 року не повернулось жодної монети до кас правлiнь НБУ: номiналом 1 i 2 коп. - в Сумськiй, Тернопiльскiй, Херсонськiй, Чернiвецькiй областях; номiналом 5 i 10 коп. - в Полтавськiй, Херсонськiй областях. Дуже низький вiдсоток монет цих номiналiв повертається через банкiвську систему у Львiвськiй, Миколаївськiй, Черкаськiй областях. В цiлому по Українi на протязi останнiх 3-х рокiв повернулося вiд установ банкiв монет номiналом 1 коп. близько 0,5% вiд загальної кiлькостi виданих пiдкрiплень монетами, 2 коп. - 2%, 5 коп. i 10 коп. - 17%., а монет номiналом 25 коп. - майже 57%, 50 коп. - 76%.

В окремих територiальних управлiннях не придiляється належна увага щодо поповнення готiвкового обiгу монетами номiналом 1 грн., випущених в обiг з 15.07.2002. За станом на 20.09.2002 року в цiлому по Українi їх випушено в обiг 2,5 млн шт., тодi як в Хмельницькiй областi всього 8 тис. шт., у Львiвськiй - 15 тис. шт., Головному управлiнню НБУ в м. Києвi i Київськiй областi - 9 тис. шт. Практично не надходять заявки вiд територiальних управлiнь на пiдкрiплення монетами цього номiналу.

Враховуючи незадовiльну ситуацiю iз органiзацiєю забезпечення готiвкового обiгу розмiнними i обiговими монетами Нацiональний банк доручає:

- територiальним управлiнням провести цiлеспрямовану роботу з установами банкiв щодо зменшення осiдання монет номiналом 1, 2, 5, 10 коп. в обiгу та їх залучення вiд своїх клiєнтiв, забезпечувати вивезення надлишкiв монет цих номiналiв вiд установ банкiв до своїх сховищ, проводити з метою оптимiзацiї перерозподiл монет мiж установами банкiв, а також посилити роботу щодо збiльшення випуску в обiг монет номiналом 25, 50 коп. i 1 грн.;

- установам банкiв вжити заходiв щодо поповнення кас банкiв за рахунок залучень монет вiд торговельних та транспортних пiдприємств та тих клiєнтiв, якi мають їх надходження, здiйснювати перерозподiл монет цих номiналiв мiж своїми фiлiями, активiзувати роботу по збiльшенню випуску в обiг монет номiналом 25, 50 коп. i 1 грн.

news.finance.ua


 
НАЙКРАЩА СРІБНА МОНЕТА НБУ 2021р.
Всього голосів: 134
Результати
Нумізматичний форум RAND


© Магазин Антиквар

Розробка та розкрутка
дизайн студія 2day
+38 0732 235955  +38 0352 235955  info@antykvar.com.ua  
 Карта сайту  Допомога  Лінки